           
  
2021/11/1
                                        ●                                                         2035                                                                                                                                                                                                                                                   153.9               22.54 Tbps           2020      5G    1                              85.4 %  97 %  99.8 %                       2020     12                         5 G +       5 G +       5G +                           2020                   21               2440                                                              2020         28                                                                                                                     2020                       50.1 %                                                                                                                                                                                                                                                                            2020         15      6       5G             5G +    5G+      5G +            5G +                                 2020          6062   9.9       1.2               142.3                36.5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
     
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号