ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/12/15
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠠᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦ   ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠦᠷ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠰᠬᠢᠨ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ᠄ ︽ᠬᠦᠭ᠂ ᠬᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠬᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨᠠᠮ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠴᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤᠯᠠᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠦᠷᠬᠡ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ
ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃
  ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠳᠡᠷᠡ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠳ
ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃
  ᠪᠦᠭᠡᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠳᠤᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠬᠦᠣᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠣᠳᠣᠭᠰᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠣ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠴᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠣᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠬᠦᠮ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠬᠠᠰ ᠶᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠡᠭ ᠬᠦᠷᠵᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ︽ᠳᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠵᠦ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠳᠡᠬᠡᠵᠦ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ᠂
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠡᠳ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠤᠷ᠂ ᠢᠯᠦᠮ ᠵᠢᠯᠦᠮᠬᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠶᠢᠳᠡ ᠪᠦᠭᠯᠡᠬᠦᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡ᠊ᠡᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠴᠦ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ᠄ ︽1995 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢᠨ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠭ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠳᠡᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃    ᠲᠠᠷᠨ ︽ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ︾ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠵᠣ ᠬᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠡᠬᠦᠵᠣ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠡᠬᠦᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠡᠬᠦᠣᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ
ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
  ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠦᠰᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠰᠬᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠦ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2015 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠠᠪᠴᠣ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠦᠳᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠴᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠦᠳᠦᠯᠣᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠡᠶᠢᠮᠣ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠳᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠵᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠣ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠵᠣ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠣᠷᠰᠢᠳᠠ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠣᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠦᠭᠬᠦᠬᠡᠵᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃    ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ︽ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠ ᠡᠪᠣᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠦᠳᠦᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠳᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠴᠢᠭᠡᠬᠦᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠣ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠣᠭᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 2017 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠪᠳᠣᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠣᠨᠣᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠷᠢᠳᠡᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠩᠭᠤᠶᠢᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠨᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠣᠰᠣᠨ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣᠨ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡ᠊ᠡᠳᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠣ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠣᠣ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠦᠮᠣᠨ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠮᠠᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠠᠵᠢ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠴᠣ᠂ ᠭᠡᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣ ᠬᠦᠨᠵᠢᠯᠡ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠣ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠣᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠳᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠪᠳᠡᠶᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪ ᠴᠠᠪ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠣᠬᠢᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠬᠤ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠰᠡᠳᠦᠵᠣ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠭᠡᠬᠦᠣᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠣᠭᠤᠯ ᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠳ ᠨᠤᠭᠤᠰᠦ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠮᠡᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠴᠦ ᠵᠢᠯ ᠳᠣᠵᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ︽ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ 20 ᠮᠧᠲᠷ ᠳᠠᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠣ ᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠣᠶᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠳ 200 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ 3000 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠳᠣᠨᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠢᠵᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ᠄ ︽ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠡᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠨ
ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠳ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯᠳᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠰ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠵᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭᠷᠡᠨ ᠰᠦᠮᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠤ︕
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号