ᠭᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/12/15
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠠᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦ   ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠭᠳᠣᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠎ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠣ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠣ ᠳᠤ 400 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠮᠤ᠋ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠭᠤᠶᠣᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠪᠤᠯᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠮᠤᠩᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠰᠣ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠲᠡᠶᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠶᠠᠩᠵᠤᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠰᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠣᠭᠯᠢᠭ
ᠨᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃
  ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠣ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠣᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠠ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠨ ᠴᠣᠭᠳᠦᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ︽ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ︾᠎ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠭᠡᠵᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠦᠷᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠣᠭᠤᠰᠣ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠴᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ
ᠤᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠡᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃
   ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠡᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠣ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠣᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠷᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠢᠮᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠤᠷ ᠣᠨᠣᠵᠣ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠡᠮᠣᠰᠬᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠴᠦ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠣᠰᠭᠡᠯ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠳᠡᠷᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠣᠶᠣᠵᠣ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠳᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1996 ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠡᠬᠦᠵᠣ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ
ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃
   ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠶᠣ᠃ ︽ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠪᠣᠭᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠣ᠂ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠲᠣᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠪᠣᠭᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠳᠣᠷᠦᠢ ᠨᠤᠮᠤᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠳᠡᠷᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠵᠣ ᠳᠣᠳᠣᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠵᠣ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠰᠦ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠣ ᠤᠴᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃
  ︽ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠣᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠃ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠣ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠳᠦᠬᠦᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠣᠷᠣ ᠮᠦᠷ ᠦᠯᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ︽ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠦᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠢᠵᠣ ᠨᠣᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠦᠨᠡᠳᠡᠢ ᠳᠣᠰᠣ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠣᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠶᠢᠮᠣ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠳᠡᠷᠡ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠳᠣᠳᠣᠮᠳᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠣ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠮᠥᠨ ᠬᠦ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠬᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠳ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠪᠢᠳᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠯ ᠨᠠᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠭᠤᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠦ ᠢᠯᠡᠬᠦᠣ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠣᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号