ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/6/30
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ · ᠤ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ                                       ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ         ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ︽ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠷᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠤ ︽ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ︾᠂ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ︽ᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ︾ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠶᠢᠵᠦ ᠦᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨᠳᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠭ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠰᠤᠯᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 15 — 20 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠢᠰᠬᠢᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠰᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ︽ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠳ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ︽ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ︕︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪ ᠲᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠬᠦᠯᠦᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠵᠦ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ︽ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠰᠠᠪᠠᠯ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠪᠡᠯ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ︕︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠱᠦᠯᠳᠦ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠨᠵᠢ ᠪᠠ ᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ᠃       ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠯ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠣᠳᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ︾᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ︽ᠬᠢᠰᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ︾᠂ ︽ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠢᠷᠯᠡᠬᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ︽ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ︾ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠢ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ︽ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠯᠦᠩ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠰᠭᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠭᠢᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠢᠷᠯᠡᠬᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠰᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ︽ᠦᠯᠦᠩ ᠡᠪᠡᠰᠦ︾ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠡᠴᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ︽ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠦᠯ ᠲᠠᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ︽ᠦᠯ ᠎ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠯᠦᠩ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠎ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠭᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃       ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠢ ︽ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ︾᠎ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠎ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ‌ᠦᠵᠦᠮᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 2007 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠭᠤᠳ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠤᠷᠭᠤᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠰᠢᠷᠠᠯᠵᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠦᠩ ᠪᠤᠳᠢᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠤ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠎ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ︽ᠲᠠᠩ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾᠎ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ︽ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠲᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ︽ᠬᠢᠰᠭᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠢᠷᠯᠡᠬᠦ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠳᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠴᠤ ︽ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠢ︾ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨᠰᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ︽ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠰᠡ︾ ᠪᠠ ︽ᠮᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠶᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠰᠡ︾ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠨ ᠨᠠᠮᠤᠬᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠴᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭ ᠰᠢᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢᠨᠵᠡᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ︽ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠰᠡ︾ ᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠮᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠳᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨ ᠲᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ︽ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ︾ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠰᠳᠡᠭ᠂ ︽ᠮᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ︾᠎ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠭᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠬᠦ︾ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠵᠦᠰᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ︽ᠮᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠ ᠶᠤᠮ᠃      
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号