ᠨᠠᠶᠢᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/12/26
               1. ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠩᠳᠢᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃     2.ᠬᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃     3.ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃     4.ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃     5.ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠷᠢ ᠎ ᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号