ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ︽10︾᠎ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/12/31
       ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ 10 ᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ 10 ᠵᠢᠯ ᠣᠢᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠦ ᠪᠥᠷᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     ᠱᠧᠨ ᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ       ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ︽10︾ ᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ      ︽ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠢᠷᠢᠯ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠰᠠᠨ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠥᠰᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠣᠢᠳᠡᠯᠵᠤ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠢ  ᠎ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ 10 ᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾᠃ ᠱᠧᠨ ᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠎ ᠪᠠᠷ᠂ ᠣᠢᠵᠠᠬᠦ ᠳᠤ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠣᠢᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠣᠢᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠧᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 16721 ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠎ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠥᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠰᠤᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠎ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ 4 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ 10 ᠨᠠᠰᠤ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ  ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 4 ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ 75 ᠨᠠᠰᠤ  ᠎ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ 10 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠢᠯᠠᠳᠠᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢ 35%᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠡᠨ᠋ᠨ 4 ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠢᠯᠠᠳᠠᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 67%᠎ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ 75 ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 47% ᠪᠠ 74% ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠱᠧᠨ ᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠢᠷᠯᠤᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠢᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠳᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠴᠦ ᠬᠥᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃          ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠢ ︽10︾ ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠬᠦ         ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠡᠨ᠋ᠨ ᠵᠢᠯ 50 ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ 60 ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠱᠧᠨ ᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ︽ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ︾ ᠪᠠ ︽ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ︾ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠢᠳᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠰᠢᠭ ᠡᠪ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠵᠥᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠨᠠᠳᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ᠂ ᠬᠥᠠᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃               ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ︽10︾ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ       ︽ᠪᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠪᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠷᠠᠬᠡᠯᠵᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠬᠦ᠋ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠱᠧᠨ ᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠣᠢᠨᠠᠠᠳᠠᠬᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠤᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠥᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ  ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠨ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ 10 ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠢᠳᠠᠷ ᠣᠢᠳᠠᠯᠤᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠳᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠣᠢᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠣᠪᠣᠷ ᠎ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠦᠯᠳᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠣᠢᠳᠠᠯᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠴᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠣᠢᠩᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠣᠢᠨᠠᠳᠤ ᠣᠢᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠎ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃        ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ︽10︾ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ       ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 10 ᠵᠢᠯ ᠣᠢᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠦ ᠪᠥᠷᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃  30 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠢᠶᠠᠰ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠤᠨ 50 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠢᠶᠠᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠱᠦᠬᠦᠷᠠᠯ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠵᠤ ᠲᠤᠬᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠱᠧᠨ ᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ 40 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ ᠡᠪᠥᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ︔ 50 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ 30 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 30% ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠢᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠳᠡᠭ︔ 60  ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ︽ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︾᠎ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠣᠢᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠣᠢᠵᠠᠯᠳᠠ ︽10︾ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ     ᠱᠧᠨ ᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠥᠷᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ 20 — 30 ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 30 — 40 ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 40 — 50 ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠠᠮᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 50 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠬᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠯ ᠡᠪᠠᠳᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠳᠤ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠣᠢᠬᠦᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠰᠠᠳᠬᠢᠴᠨ ᠶᠢᠨ  ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠨ 10 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ 10 ᠵᠢᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣᠢᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠢ ︽10︾ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦ       ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠳᠤᠴᠨ ᠪᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠵᠢᠭ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ︽ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠢᠳᠠᠰᠢᠨ ᠵᠥᠭᠯᠡᠬᠦᠷ︾ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠎ ᠶᠢ ︽10 ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠮᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ︽10 ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ︾᠎ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯ᠄ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ 1 ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠢᠷᠳᠡᠭ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠢᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠳᠤᠬᠦᠯᠢᠭ ᠠᠮᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ  ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠦᠮᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠢᠳᠠᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ︔ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠬᠥᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠣᠢᠩᠬᠡᠳᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠂ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠨ ᠢ ᠣᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠥᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠪᠥᠷᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠳᠬᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号