ᠤᠷᠲᠤ ᠣᠬᠤᠷ ︵ᠠᠬᠤᠷ︶ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠮᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/14
              ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠮᠠᠯ᠂ ᠣᠬᠤᠷ ︵ᠠᠬᠤᠷ︶ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠪᠡᠯᠴᠢᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠬᠥᠯᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠬᠤᠷ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号
ollaಐ¿