ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠲᠤ ᠮᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/14
        ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ︾᠎ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠢᠰᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ︵ᠰᠠᠯᠪᠠᠭ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ︶᠂ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ : ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠢᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠴᠠ ︵ᠰᠠᠯᠪᠠᠭ︶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠴᠠ ︵ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号