ᠬᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/29
       ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠬᠢᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠵᠥ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠡᠷᠬᠦᠵᠥ ᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ᠄ ᠵᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠢ ᠵᠦᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠭᠠᠳᠤᠰᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠪ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠥ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠼᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠳᠡᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠱᠠᠮᠬᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠬ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠡᠢ ᠰᠤᠬᠠᠢ ᠴᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠢ ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ︕ ᠬᠡᠵᠥ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠤᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ︽ᠴᠦᠮ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠡᠨ︾ ᠢᠷᠦᠬᠡᠵᠥ᠂ ︽᠁ ᠰᠢᠷᠬᠢᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠳᠤᠭᠠᠢ︕ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕︾ ᠬᠡᠵᠥ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠬᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号