ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/29
      ᠠᠬᠰᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠢᠷᠦᠬᠡᠪᠡᠰᠦ᠄ ᠬᠦᠬᠡ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠢᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠵᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠳᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠡ᠊ᠩᠳᠡᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠤᠨᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠡᠢ ᠁ ᠬᠡᠵᠥ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠢᠷᠦᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号