ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/29
         ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠢᠷᠦᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤ ᠳᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤ ᠁ ᠬᠡᠵᠥ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠵᠥ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠵᠦᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号