ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/29
    ᠢᠷᠦᠬᠡᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠥ ᠶᠠᠪᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠪᠤᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕ ᠬᠡᠵᠥ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号