ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ — ᠬᠤᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/12/31
                    ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠤ ᠨᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠳ ᠰᠡᠴᠡᠨ             ︽ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠮᠲᠠ︾ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠤᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠥᠬᠦᠮ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠬᠤᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠬᠦᠮ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠤᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ       1. ᠭᠤᠯᠢᠷ᠂ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠡᠯᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃       2. ᠭᠤᠯᠢᠷ᠂ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠡᠯᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       3. ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃       4. ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ 2 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号