﹇ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ﹈ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/7
     ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠎ ᠲᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号