﹇ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ﹈ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/7
       ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠥᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠮᠦᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号