﹇ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ﹈ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/7
     ᠲᠣᠩᠯᠢᠭᠠᠷᠪᠤ ︵ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ︶ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠬᠠᠰᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠎ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠮᠤᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号