ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/6/21
ᠦᠡᠭ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠃  ᠡᠨᠡᠬᠦ 2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ 28 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠠᠵᠦ ᠳᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃  
ᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠤᠰᠦ  ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠎ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠳᠡᠮ  ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ  ᠎ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠮ᠎ᠠ  ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ  ᠎ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃  
ᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 72 ᠨᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠭᠳᠣᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠳᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠤ  ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠴᠣᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠣᠭᠳᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠮᠡᠯᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠳᠠᠪᠣᠰᠣᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠳᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠳᠡᠷᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠣ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠪᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠬᠢᠬᠦ᠂  ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ  ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ16 ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠳᠠᠪᠣᠰᠣᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠳᠠᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠣ ᠳᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃ 20 ᠴᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠎ ᠪᠠᠷ12 ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃  ︽1967 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠰᠣᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ 15000 ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ 1969 ᠣᠨ ᠎ ᠠᠴᠠ 1983 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠵᠤ 500 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠪᠣᠭ ᠮᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ  ᠵᠡᠬᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ  ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠦ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠎ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ 10 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠣ ᠦᠭᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ︽ᠳᠡᠮ ᠳᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ︾ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠷᠴᠣ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠰᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠱᠣᠮᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ
ᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠦᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠳᠠᠨᠠᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠤᠷᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号