﹇ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ﹈ ᠵᠣᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/7
     ᠵᠣᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠡᠳᠠᠬᠢ᠂ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠬᠠᠪᠤᠩ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠩ᠂ ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠴᠣᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠭᠰᠢᠳ ᠢ ᠰᠢᠮᠡᠨᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠮᠦᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号