ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠲᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/2
         ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠠ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠲᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠲᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖        ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠡ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠎ ᠨᠢ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠰᠦ ᠡᠷᠲᠡ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠰᠦ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠮᠡᠲᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠨᠲᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠎ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠲᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠰᠦ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃        
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号