ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ 
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/25
ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨᠴᠢᠷ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠂ ᠤᠵᠢᠭ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠤᠶᠢᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠃ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠄ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠤᠯᠣᠮᠲᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠤᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠮᠥᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠴᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠤᠯᠣᠮᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠲᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠯᠣᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨᠴᠢᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠴᠣᠴᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠶ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨᠴᠢᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠄ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠭᠤᠯᠣᠮᠲᠠ — ᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠢ ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠠᠪᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠢᠶᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠂ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠦᠷᠪᠢᠰᠬᠦ ᠂ ᠣᠪᠣᠩ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠶ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠤᠷᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号