ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/2
       ᠤᠳᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠦᠭᠴᠢᠮ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ  ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ‌‍ᠬᠦ᠋ᠮᠦᠨ ᠎ ᠢ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃        ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠳᠤᠯᠪᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠮᠦᠰᠦ             ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠳᠡᠯᠳᠡᠦ             ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠ             ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ        ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠦ             ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ︵ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ︶             ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠦ             ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ             ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ            
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号