ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/2
                1. ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ᠄ ᠬᠢᠮᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃             2. ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃             3. ᠦᠷᠬᠡᠰᠦᠳᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃             4. ᠪᠦᠬᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠡᠰᠢᠳᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃             5. ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ᠄ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃             6. ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ᠄ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃              7. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃             8. ᠳᠦᠮᠦᠰᠦ᠄ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃             9. ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ᠄ ᠬᠦᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号