ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ 15 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/2
       1. ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠡᠷᠦᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ︔        2. ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ︔        3. ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ︔        4. ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠬᠦᠪᠰᠤᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ︔        5. ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠴᠠᠳᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ︔        6. ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ︔        7. ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠳᠡᠬᠦ︔             8. ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ︔        9. ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠬᠤ︔        10. ᠤᠰᠤ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔        11. ᠺᠠᠯᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠳᠡᠭᠦ︔        12. ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦ︔        13. ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔        14. ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠺᠤᠹᠧ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔        15. ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号