ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠲᠠᠭᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/2
        ︵1︶ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠬᠤ᠄ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠤᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠤᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃       ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠤ       ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠨᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠴᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠤ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ᠃       ︵2︶ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠡᠯᠵᠡᠬᠤ᠄ ᠬᠦᠯᠤᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠷᠦ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠲᠷᠢ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ       ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠤᠬ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠪᠡᠯᠵᠡᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃             ︵3︶ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ᠄ ᠪᠦᠭᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ       ︵ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠼᠢᠯᠰ ᠤᠨ 40 — 42 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ︶᠂ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠡᠳᠡᠰᠤ ᠎ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠩ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠤ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠬ᠂       ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠡᠳᠤᠷᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃             ︵4︶ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠎ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠄ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠴᠢ       ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠼᠢᠯᠰ ᠤᠨ 41 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠦ᠋ᠢᠬᠠᠨ       ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ       ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠵᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠡᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠄ ᠮᠦᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠳᠤᠬ ᠤᠨ       ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠯᠬᠦᠵᠤ ᠠᠷᠴᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠂ ᠰᠤᠭᠤ᠂ ᠴᠠᠪᠢ ᠎ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠦᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ       ︵ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠎ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ︶᠎ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠼᠢᠯᠰ ᠤᠨ 4 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠳᠤᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号